Forum ezoteryczne | ezoteryka | ezoTop.pl

Pełna wersja: Archanioł Rafael
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
[attachment=969]

Archanioł Rafael – uzdrowicielW przypadku choroby czy bólu, nie ma lepszego uzdrowiciela w anielskim królestwie niż Archanioł Rafael, którego imię oznacza „Bóg ulecza”, może przynieść natychmiastową ulgę w cierpieniu. Mieni się szmaragdowozieloną leczniczą energią, którą często otacza pogrążone w bólu ciało. Ten pobrzask służy jako kojący balsam oraz czynnik prowadzący do nagłego i całkowitego powrotu do zdrowia.
Archanioł Rafael, podobnie jak wszyscy mieszkańcy świata duchowego,
może pojawić się przy każdym, kto zawoła go spontanicznie. Nie
liczą się dla niego ograniczenia czasowe ani przestrzenne. Nigdy
zatem nie obawiaj się, że przywołując go, przeszkodzisz mu w innych
obowiązkach.

Archanioł przybywa w chwili, gdy o to poprosisz.
Możesz tego dokonać w myślach lub głośno mówiąc: „Rafaelu,
proszę, pomóż mi!”. Na twoje życzenie ten opiekun może pojawić
się również przy boku ukochanej osoby.

Rafael to potężny uzdrowiciel, działa niczym duchowy
chirurg. Zdaża się jednak że wzywamy go, a następnie wtrącamy
się w jego sposób leczenia. Nie pozwalamy mu na przykład
wejść do naszych „nieczystych sekretów”, przez co nie może ich
usunąć. Zdarza się również, iż próbujemy mu pomóc, mówiąc, co
ma robić. Mimo tego że chcemy dobrze, ludzkie działania niezdarnie
wstępują na archanielską drogę. Zawoławszy więc Rafaela, najlepiej
jest zapewnić mu pełny dostęp do naszego ciała, umysłu
oraz serca, dzięki czemu będzie mógł wykorzystać daną mu przez
Boga moc całkowitego uzdrawiania.

źródło: Doreen Virtue, Uzdrawianie z aniolami.
ANIOŁ UZDROWICIEL


[attachment=1545]

Archanioł RAFAEL - "Uzdrowienie Boże"
Kolor : zielony (szmaragdowy)
Anielski dyżur : środa
Rejon eterycznej siedziby: Fatima, Portugalia.

Prośby:

O duchowe dary: harmonię, widzenie, intuicję, natchnienie prawdą.
O praktyczną pomoc: o uzdrowienie ciała, umysłu, ducha i duszy, o natchnienie w nauce i pracy - matematyce, muzyce, nauce o tradycyjnej i nietradycyjnej medycynie, o zaspokojenie fizycznych potrzeb w utrzymaniu i życiu. O służbę dla pokoju, o polepszenie stosunków międzynarodowych. O uzdrowienie rannych w bitwach, o natchnienie dla rozwoju nowych metod leczenia chorób.
Archanioł Rafael jest Aniołem nauki, wiedzy i uzdrawiania. On pracuje wraz z Aniołami Uzdrowicielami i Świętą Maryją - Królową Aniołów nad chorobami ciała, umysłu i duszy. Rozwiązując problemy zdrowotne swojego fizycznego ciała lub umysłu z początku zwracamy się do dobrego lekarza-specjalisty oraz podłączmy do pracy Anioły. Prosimy, by One wzięły całą negatywną energię, która spowodowała ten stan oraz by oświeciły swą obecnością wybranego specjalistę. Przez ten czas codziennie modliły się do nich o uzdrowienie wyobrażając sobie jak zielono-szmaragdowa energia napełnia i otacza uszkodzony lub chory organ. Do wspólnej pracy z Aniołami Uzdrowicielami zawsze wzywamy Anioły Ochroniarzy, ponieważ często bywa tak, że proces uzdrawiania trzeba chronić od zewnętrznej inwazji ( od infekcji po negatywne siły). Jeśli modlimy się i nie widać natychmiastowych rezultatów, nie poddajemy się. Archanioł Rafael wyjaśnił, że fizyczne uzdrowienie nie zawsze jest możliwe. Nasza karma może potrzebować tego, abyśmy doznali bólu lub choroby. Jednakże nasze modlitwy mogą pracować dla zbawienia choroby duszy i ducha, które przywiodły nas do powstania tej pierwotnej karmy. Zawsze musimy być gotowi na cudowne rezultaty, nikt nie wie kiedy nasza modlitwa lub inny akt miłości pozwoli karmie zakończyć się i zobaczymy nadzwyczajną pracę Aniołów Uzdrowicieli odbudowujących złamane dusze i ciała.

Dekret :
JAM JEST zmartwychwstanie i życie mojego doskonałego zdrowia obecnie przejawianego. Utwierdzenie w jedności z Chrystusem

Trina7

wizualizacja:
po wyuczeniu się wezwania na pamięć mówimy je z zamkniętymi oczami wyobrażając sobie jak białe i zielone światło otula chorą osobę, kondensując się w rejonie uszkodzonego lub chorego organu. Widzimy jak Aniołowie kierują jeszcze więcej światła do tego rejonu ciała, które potrzebuje uzdrowienia napełniając ją maksymalnie światłem, które teraz rozlewa się po całym ciele wypełniając każdą komórkę. Wyobrażamy sobie jak organ, narząd, rejon ciała lub całe ciało jest uzdrowione od nieprawidłowego stanu. Mówimy: 1, 9 lub 36 razy

JAM JEST Boską Doskonałością ciała, rozumu i duszy
JAM JEST Boskim Kierunkiem zdrowia i uleczenia
O atomy, komórki, elektrony skład mego ciała
Niech niebiańska doskonałość uczyni mnie czystym teraz !
Spirale Jedności w Chrystusie otulajcie nas
JAM JEST obecnością Pana
Bądź Światłem - ich rozkaz.

Szepcząca

A ja bardziej informacyjnie przytoczę za książką G. Davidsona "Słownik aniołów w tym aniołów upadłych", kilka słów o Rafaelu:

Rafał lub Rafael (Rofael, "Bóg uleczył") anioł chaldejskiego pochodzenia; pierwotnie no sił imię Labiel. W tradycji pobiblijnej Rafał jest jednym z trzech archaniołów. Po raz pierwszy pojawił się w Księdze Tobiasza (pozakanonicz nej w judaizmie, apokryficznej w protestantc zmie, kanonicznej w katolicyzmie). W księdze tej Rafał jest towarzyszem i przewodnikiem mło dego Tobiasza, podczas jego wędrówki z Medii do Niniwy. Dopiero u kresu podróży Rafał wy jawia Tobiaszowi swoją prawdziwą tożsamość "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, któ rzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed maje stat Pański' (zob. `l12, 15; sceny z tej księgi są tematem kilku drzeworytów Biblii Koloń skiej). W etiopskiej Księdze Henochn (20, 22, 40), Rafael jest "jednym z Czuwających", przewod nikiem po szeolu (tj. piekle) oraz "jedną z czte rech obecności, ustanowionych nad wszystkimi chorobami i ranami córek i synów człowie czych". [Rafał jest też jednym z czterech na zwanych z imienia aniołów (trzej pozostali to Michał, Gabriel i Sariel), których wymienia es seńska Regula Wojny (zob. Tyloch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, s. 219). W lite raturze apokryficznej, Rafał jest jednym z anio łów, którzy zasadzili rajski ogród (zob. Siedem niebios i ziemia, s. 39); aniołem, który w raju wyjawiał Adamowi "pewne sekrety mistycz ne'; jednym z aniołów, którzy pochowali Abla i Adama, oraz aniołem, który z polecenia Boga ukarał upadłego Azaela (zob. Graves, Patai, Mi ty hebrajskie, s. 85, 97, 107) - przyp. thzm.] Ra bi Abba powiada w Zoharze, że "Rafał uzdrawia ziemię, i za jego sprawą [...] ziemia udziela schronienia człowiekowi, którego on także le czy z jego chorób". W kabale i Talmudzie Joma 37a Rafał jest jednym z trzech aniołów (dwaj pozostali to Michał i Gabriel), którzy odwiedzili Abrahama (por. Rdz 18). Rafael miał wówczas "za zadanie usunąć dolegliwości patriarchy związane z obrzezaniem" (zob. Cohen, Talmud, s. 77; Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 171). W The Legends o f the Jews Ginzberga Rafał jest aniołem, którego Bóg posłał, aby uleczył staw biodrowy Jakuba wywichnięty w czasie walki z bezimiennym aniołem (lub Bogiem) w Penuel (anioł ten jest zazwyczaj identyfikowany jako Michał, Metatron, Uriel lub Samael). Według in nej legendy Rafał był aniołem, który po potopie podarował Noemu "księgę mądrości', będącą najprawdopodobniej słynną Księgą Razjela (por. Graves, Patai, Mity hebrajskie, s. 117, 123). W hierarchii niebiańskiej Rafał piastuje wiele wysokich stanowisk: jest regentem Słońca, wo dzem chóru cnót, gubernatorem Południa, strażnikiem Zachodu, księciem drugiego nieba, nadzorcą wieczornych wiatrów, stróżem Drze wa Życia w Edenie, jednym z sześciu aniołów skruchy, a także aniołem modlitwy, miłości, ra dości i światłości. Przede wszystkim jednak, jak wskazuje już samo jego imię, jest aniołem zdro wia. [W tradycji katolickiej Rafał jest również aniołem podróży oraz aniołem pocieszycielem męczenników za wiarę (zob. Fryszkiewicz, Rzecz o Aniołach..., s. 51) - przyp. tłum.] We dług niektórych źródeł Rafał był także aniel skim doradcą Izaaka (zob. Barrett, The Ma gus, t. 2). Anioł należy do co najmniej czterech chórów niebiańskich: serafinów, cherubinów, panowań i potęg. Według XV-wiecznego okul tysty, Trithemiusa von Spanheima, jest on jed nym z siedmiu aniołów Apokalipsy. Rafała wy mienia się także wśród dziesięciu świętych se firot; w kabale jest on aniołem szóstej sefiry (Tiferet). Jakkolwiek anioł, który "poruszał wo dę" w sadzawce Betesda, nie jest nazwany z imienia (zob. J 5), wielu egzegetów, począw szy od św. Hieronima, utrzymuje, że był nim Rafał (zob. Fryszkiewicz, Rzecz o Aniołach..., s. 51). Dość niespodziewanie (być może dlate go, że był przewodnikiem po szeolu), na ofickiej tablicy astrologicznej Rafał został przedstawio ny jako ziemski demon, "podobny do węża" (zob. Orygenes, Przeciw Celsusowi, s. 306; Legge, Forerunners and Rials of Christianity, t. 2, s. 70). Na obrazach takich malarzy, jak Botticini, Lor rain, Pollajuolo, Ghirlandaio, Tycjan czy Rem brandt, Rafał jest przedstawiany z kosturem pielgrzymim i rybą w ręku; jako uskrzydlo ny święty, spożywający wieczerzę z Adamem i Ewą; jako "towarzyski duch" (określenie Mil tona w Raju utraconym V, 271); jako "sześcio skrzydły serafin"; a także jako jeden z siedmiu aniołów obecności Bożej (o aniołach tych wspo mina William Blake w poemacie Milton). Le gend związanych z Rafałem jest bardzo wiele, warto jednak przytoczyć jeszcze jedną, pomie szczoną w The Testament of Solomon Conybeare'a. Otóż, gdy Salomon modlił się o pomoc w bu dowie Swiątyni, Bóg posłał Rafała, aby poda rował królowi magiczny pierścień. Pierścień, na którym była wyryta pięcioramienna gwiazda. dawał właścicielowi władzę nad demonami Tak więc Salomon zdołał ukończyć budowę Świątyni dzięki "niewolniczej prac demonów ( Asmodeusz).
Przekierowanie